Chuyển giao công thức, quy trình sản xuất

Chuyển giao công nghệ và lắp ráp nhà máy sản xuất